پيروز نشد آن كس كه گناه بر او چيرگى يافت، و آن كس كه با بدى پيروز شد شكست خورده است.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

خانه  >   ترجمه ( حسین استادولی)  >  توصیه های نیکو به فرزند ( حکمت شماره 38 )

خطبـه ها
نامـــه ها
حکمت ها
غرائب الکلم

متن عربی

38.و قال [عليه السلام]::لِابْنِهِ الْحسنِ [عليه السلام]: يا بُنيّ احْفظْ عنِّى أرْبعاً و أرْبعاً لا يضُرُّك ما عمِلْت معهُنّ إِنّ أغْنى الْغِنى الْعقْل.

و أكْبر الْفقْرِ الْحُمْقُ و أوْحش الْوحْشةِ الْعُجْبُ و أكْرم الْحسبِ حُسْنُ الْخُلُق.

 يا بُنيّ إِيّاك و مُصادقة الْأحْمقِ فإِنّهُ يُرِيدُ أنْ ينْفعك فيضُرّك و إِيّاك و مُصادقة الْبخِيلِ فإِنّهُ يقْعُدُ عنْك أحْوج ما تكُونُ إِليْهِ و إِيّاك و مُصادقة الْفاجِرِ فإِنّهُ يبِيعُك بِالتّافِهِ و إِيّاك و مُصادقة الْكذّابِ فإِنّهُ كالسّرابِ يُقرِّبُ عليْك الْبعِيد و يُبعِّدُ عليْك الْقرِيب.


متن فارسی

 آن حضرت به فرزندش امام حسن(علیه السلام) فرمود: پسرم! دو تا چهارچیز را از من به خاطر بسپار، که تا به آنها عمل می کنی زیانی به تو نرسد: بی نیازترین بی نیازی عقل است. 

 بزرگ ترین نیازمندی حماقت است، و ترسناک ترین ترس و تنهایی خودبینی است، و گرامی ترین مایه ی افتخار خوش خلقی است.

پسرم! از دوستی با احمق بپرهیز که می خواهد به تو سود برساند اما زیان می رساند و از دوستی با بخیل بپرهیز، زیرا در حساس ترین اوقات که به او نیازمند شوی یاریش را از تو دریغ می دارد. و از دوستی با تبهکار بپرهیز چرا که تو را به اندک چیزی می فروشد و از دوستی با دروغگو بپرهیز زیرا که او چون سراب است دور را بر تو نزدیک و نزدیک را بر تو دور جلوه می دهد.

قبلی بعدی