(مردمى را در مرگ يكى از خويشاوندانشان چنين تسليت گفت) مْردن از شما آغاز نشده ، و به شما نيز پايان نخواهد يافت. اين دوست شما به سفر مى رفت، اكنون پنداريد كه به يكى از سفرها رفته ؛ اگر او باز نگردد شما به سوى او خواهيد رفت.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

خانه  >   ترجمه ( حسین استادولی)  >  اقبال و ادبار دنیا ( حکمت شماره 9 )

خطبـه ها
نامـــه ها
حکمت ها
غرائب الکلم

متن عربی

و قال [عليه السلام]: إِذا أقْبلتِ الدُّنْيا على أحدٍ أعارتْهُ محاسِن غيْرِهِ و إِذا أدْبرتْ عنْهُ سلبتْهُ محاسِن نفْسِه .


متن فارسی

و درود خدا بر او ، فرمود:هرگاه دنیا به کسی روی آورد نیکی های دیگران را هم به حساب او می گذارد و هرگاه به کسی پشت کند نیکی های خود او را هم از وی سلب می کند.

قبلی بعدی