(آنگاه كه خبر كشته شدن محمد بن ابى بكر را به او دادند فرمود) همانا اندوه ما بر شهادت او ، به اندازه شادى شاميان است، جز آن كه از آن يك دشمن ، و از ما يك دوست كم شد.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

خانه  >   ترجمه ( حسین استادولی)  >  نشانه قدرت واقعی ( حکمت شماره 11 )

خطبـه ها
نامـــه ها
حکمت ها
غرائب الکلم

متن عربی

۱۱.و قال [عليه السلام]: إِذا قدرْت علي عدُوِّك فاجْعلِ الْعفْو عنْهُ شُكْراً لِلْقُدْرةِ عليْهِ.


متن فارسی

و درود خدا بر او ، فرمود چون بر دشمن خود پیروز شدی بخشش او را شکر پیروزیت بر او قرار ده.

قبلی بعدی