اى اسيران آرزوها ، بس كنيد! زيرا صاحبان مقامات دنيا را تنها دندان حوادث روزگار به هراس افكند، اى مردم كار تربيت خود را خود بر عهده گيريد، و نفس را از عادت هايى كه به آن حرص دارد باز گردانيد.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

خانه  >   ترجمه ( حسین استادولی)  >  ارزش دانش ( حکمت شماره 5 )

خطبـه ها
نامـــه ها
حکمت ها
غرائب الکلم

متن عربی

و قال [عليه السلام]: الْعِلْمُ وِراثةٌ كرِيمةٌ و الْآدابُ حُللٌ مُجدّدةٌ و الْفِكْرُ مِرْآةٌ صافِية.


متن فارسی

و درود خدا بر او ، فرمود:دانش میراثی گرانبهاست. آداب زیورهایی نو به نو است. اندیشه آینه ای صاف و صیقلی است.

قبلی بعدی