چون دنيا به كسى روى آورد ، نيكى هاى ديگران را به او عاريت دهد ، و چون از او روى برگرداند خوبى هاى او را نيز بربايند.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

خانه  >   ترجمه ( حسین استادولی)  >  نسب یا عمل ( حکمت شماره 23 )

خطبـه ها
نامـــه ها
حکمت ها
غرائب الکلم

متن عربی

23 .و قال [عليه السلام]:منْ أبْطأ بِهِ عملُهُ لمْ يُسْرِعْ بِهِ نسبُه.


متن فارسی

و درود خدا بر او ، فرمود : هر که عملش سبب عقب ماندگی او شود، نسبش او را جلو نیندازد.

قبلی بعدی