همانا خداى سبحان روزى فقراء را در اموال سرمايه داران قرار داده است، پس فقيرى گرسنه نمى ماند جز به كاميابى توانگران ، و خداوند از آنان دربارة گرسنگى گرسنگان خواهد پرسيد.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

خانه  >   ترجمه ( حسین استادولی)  >  شیوه درست معاشرت ( حکمت شماره 10 )

خطبـه ها
نامـــه ها
حکمت ها
غرائب الکلم

متن عربی

10.و قال [عليه السلام]: خالِطُوا النّاس مُخالطةً إِنْ مِتُّمْ معها بكوْا عليْكُمْ و إِنْ عِشْتُمْ حنُّوا إِليْكُم .


متن فارسی

و درود خدا بر او ، فرمود :با مردم به گونه ای بیامیزید که اگر در آن حال مردید بر شما بگریند، و اگر ماندید به شما بگرایند.

قبلی بعدی