اى اسيران آرزوها ، بس كنيد! زيرا صاحبان مقامات دنيا را تنها دندان حوادث روزگار به هراس افكند، اى مردم كار تربيت خود را خود بر عهده گيريد، و نفس را از عادت هايى كه به آن حرص دارد باز گردانيد.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

خانه  >   ترجمه ( حسین استادولی)  >  تدبیر امور ( حکمت شماره 16 )

خطبـه ها
نامـــه ها
حکمت ها
غرائب الکلم

متن عربی

16 .و قال [عليه السلام]: تذِلُّ الْأُمُورُ لِلْمقادِيرِ حتّى يكُون الْحتْفُ فِى التّدْبِيرِ .


متن فارسی

و درود خدا بر او ، فرمود :کارها دستخوش تقدیرند تا آنجا که تدبیر سبب مرگ می شود.

قبلی بعدی