(عبدالله بن عباس در مسئله اى نظر داد كه امام آن را قبول نداشت و فرمود) بر تو است كه رأى خود را به من بگويى، و من باى پيرامون آن بينديشم ، آنگاه اگر خلاقى نظر تو فرمان دادم بايد اطاعت كني!
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

خانه  >   ترجمه ( حسین استادولی)  >  تدبیر امور ( حکمت شماره 16 )

خطبـه ها
نامـــه ها
حکمت ها
غرائب الکلم

متن عربی

16 .و قال [عليه السلام]: تذِلُّ الْأُمُورُ لِلْمقادِيرِ حتّى يكُون الْحتْفُ فِى التّدْبِيرِ .


متن فارسی

و درود خدا بر او ، فرمود :کارها دستخوش تقدیرند تا آنجا که تدبیر سبب مرگ می شود.

قبلی بعدی