چون سختى ها به نهايت رسد، گشايش پديد آيد، و آن هنگام كه حلقه هاى بلا تنگ گردد آسايش فرا رسد.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

خانه  >   ترجمه ( حسین استادولی)  >  رشک نبردن ( حکمت شماره 8 )

خطبـه ها
نامـــه ها
حکمت ها
غرائب الکلم

متن عربی

8. و [منه‏] في حديثه (علیه السلام):كَالْيَاسِرِ الْفَالِجِ يَنْتَظِرُ أَوَّلَ فَوْزَةٍ مِنْ قِدَاحِهِ‏.
 [ [قال‏] الياسرون هم الذين يتضاربون بالقداح على الجزور و الفالج القاهر و الغالب يقال [قد] فلج عليهم و فلجهم و قال الراجز
لما رأيت فالجا قد فلجا


متن فارسی

امام (عليه السّلام) فرمود:مانند (یاسر فالج» که منتظر پیروزی نخستین از تیرهای قمار خویش است.

مؤلف: (( ياسرون)) کسانى هستند که تیرهای قمار بر شتری که کشته اند قمار می زنند. و
«فالج» به معنی غالب و پیروز است. گویند: «فلج علیهم، و فلج هم» یعنی بر آنان پیروز شد. شاعر رجزخوان گوید: «لقازآیات فالجاقد فلجا: چون دیدم که غلبه کنندهای غلبه کرد و پیروز شد...».

قبلی بعدی