چون دنيا به كسى روى آورد ، نيكى هاى ديگران را به او عاريت دهد ، و چون از او روى برگرداند خوبى هاى او را نيز بربايند.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

خانه  >   ترجمه ( حسین استادولی)  >  آرزوی بیهوده ( حکمت شماره 19 )

خطبـه ها
نامـــه ها
حکمت ها
غرائب الکلم

متن عربی

19 . [و قال [عليه السلام]: منْ جرى فِى عِنان أملِهِ عثر بِأجلِهِ].


متن فارسی

و درود خدا بر او ، فرمود : [هرکس عنان آرزوی خود رها سازد و در پی آن بتازد، اجلش فرارسد و پایش را بلغزاند].

قبلی بعدی