چون دنيا به كسى روى آورد ، نيكى هاى ديگران را به او عاريت دهد ، و چون از او روى برگرداند خوبى هاى او را نيز بربايند.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

خانه  >   ترجمه ( حسین استادولی)  >  استفاده از فرصتها ( حکمت شماره 21 )

خطبـه ها
نامـــه ها
حکمت ها
غرائب الکلم

متن عربی

21 .و قال [عليه السلام]:قُرِنتِ الْهيْبةُ بِالْخيْبةِ و الْحياءُ بِالْحِرْمانِ و الْفُرْصةُ تمُرُّ مرّ السّحابِ فانْتهِزُوا فُرص الْخيْر.


متن فارسی

و درود خدا بر او ، فرمود : ترس قرین نومیدی است و شرم بی جا موجب محرومی است. فرصت چون ابر می گذرد پس فرصت های نیک را غنیمت شمارید.

قبلی بعدی