اى اسيران آرزوها ، بس كنيد! زيرا صاحبان مقامات دنيا را تنها دندان حوادث روزگار به هراس افكند، اى مردم كار تربيت خود را خود بر عهده گيريد، و نفس را از عادت هايى كه به آن حرص دارد باز گردانيد.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

خانه  >   ترجمه ( حسین استادولی)  >  شکر واقعی ( حکمت شماره 13 )

خطبـه ها
نامـــه ها
حکمت ها
غرائب الکلم

متن عربی

13.و قال [عليه السلام]: إِذا وصلتْ إِليْكُمْ أطْرافُ النِّعمِ فلا تُنفِّرُوا أقْصاها بِقِلّةِ الشُّكْرِ.


متن فارسی

و درود خدا بر او ، فرمود :هرگاه سرآغاز نعمت ها به شما رسید دنباله ی آن را با کم سپاسی گریز ندهید.

قبلی بعدی