چون دنيا به كسى روى آورد ، نيكى هاى ديگران را به او عاريت دهد ، و چون از او روى برگرداند خوبى هاى او را نيز بربايند.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

خانه  >   ترجمه ( حسین استادولی)  >  نوش و نیش ( حکمت شماره 61 )

خطبـه ها
نامـــه ها
حکمت ها
غرائب الکلم

متن عربی

61 .و قال [عليه السلام]: الْمرْأةُ عقْربٌ حُلْوةُ اللّسْبةِ .


متن فارسی

 و درود خدا بر او ، فرمود :  زن عقربی است که نیش آن شیرین است.

قبلی بعدی