(عبدالله بن عباس در مسئله اى نظر داد كه امام آن را قبول نداشت و فرمود) بر تو است كه رأى خود را به من بگويى، و من باى پيرامون آن بينديشم ، آنگاه اگر خلاقى نظر تو فرمان دادم بايد اطاعت كني!
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

خانه  >   ترجمه ( حسین استادولی)  >  هنگامی که به خلافت رسید ( نامه شماره 79 )

خطبـه ها
نامـــه ها
حکمت ها
غرائب الکلم

متن عربی

79 .و من كتاب كتبه (علیه السلام)  لما استخلف إلى أمراء الأجناد

  1. أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ مَنَعُوا النَّاسَ الْحَقَّ فَاشْتَرَوْهُ وَ أَخَذُوهُمْ بِالْبَاطِلِ فَاقْتَدَوْهُ‏.

متن فارسی

79 از یک نامه ی  ان حضرت به فرماندهان سپاه  هنگامی که به خلافت رسید

(1) اما بعد. سبب هلا کت فرمانرویان پیش  از شما این بود که آنان مردم را از حق خویش محروم نمودند و آنان هم حق خود را واکذار کردند. و مردم  به باطل و اداشتند و آنان هم پیرو یک نمودند.

قبلی