(عبدالله بن عباس در مسئله اى نظر داد كه امام آن را قبول نداشت و فرمود) بر تو است كه رأى خود را به من بگويى، و من باى پيرامون آن بينديشم ، آنگاه اگر خلاقى نظر تو فرمان دادم بايد اطاعت كني!
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

خانه  >   ترجمه ( حسین استادولی)  >  ضرورت كنترل زبان ( حکمت شماره 60 )

خطبـه ها
نامـــه ها
حکمت ها
غرائب الکلم

متن عربی

60.و قال [عليه السلام]:اللِّسانُ سبُعٌ إِنْ خُلِّي عنْهُ عقر .


متن فارسی

و درود خدا بر او ، فرمود :  زبان درنده ای است که اگر به خودش واگذار شود گاز گیرد.

قبلی بعدی