چون دنيا به كسى روى آورد ، نيكى هاى ديگران را به او عاريت دهد ، و چون از او روى برگرداند خوبى هاى او را نيز بربايند.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

خانه  >   ترجمه ( حسین استادولی)  >  نشانه عاقل و احمق ( حکمت شماره 41 )

خطبـه ها
نامـــه ها
حکمت ها
غرائب الکلم

متن عربی

41.[قال و قد روي عنه (علیه السلام)هذا المعنى بلفظ آخر و هو قوله‏]

قَلْبُ الْأَحْمَقِ فِي فِيهِ وَ لِسَانُ الْعَاقِلِ فِي قَلْبِهِ:


متن فارسی

این معنی به لفظ دیگری نیز از آن حضرت روایت شده که معنی هر دو یکی است؛ فرموده: دل بی خرد در دهان اوست، و زبان خردمند در دل اوست.

قبلی بعدی