اى اسيران آرزوها ، بس كنيد! زيرا صاحبان مقامات دنيا را تنها دندان حوادث روزگار به هراس افكند، اى مردم كار تربيت خود را خود بر عهده گيريد، و نفس را از عادت هايى كه به آن حرص دارد باز گردانيد.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

خانه  >   ترجمه ( حسین استادولی)  >  مردم مداری ( حکمت شماره 35 )

خطبـه ها
نامـــه ها
حکمت ها
غرائب الکلم

متن عربی

35 .و قال [عليه السلام]:منْ أسْرع إِلى النّاسِ بِما يكْرهُون قالُوا فِيهِ بِما لا يعْلمُون .


متن فارسی

و درود خدا بر او ، فرمود : هر که درباره ی مردم به کاری بشتابد که خوش ندارند، مردم درباره ی او آن گویند که نمی دانند.

قبلی بعدی