دانش، ميراثى گرانبها ، و آداب ، زيورهاى هميشه تازه ، و انديشه ، آيينه اى شفاف است.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

خانه  >   ترجمه ( حسین استادولی)  >  شرائط رهبری جامعه ( حکمت شماره 73 )

خطبـه ها
نامـــه ها
حکمت ها
غرائب الکلم

متن عربی

73 .و قال [عليه السلام]:منْ نصب نفْسهُ لِلنّاسِ إِماماً فلْيبْدأْ بِتعْلِيمِ نفْسِهِ قبْل تعْلِيمِ غيْرِهِ و لْيكُنْ تأْدِيبُهُ بِسِيرتِهِ قبْل تأْدِيبِهِ بِلِسانِهِ و مُعلِّمُ نفْسِهِ و مُؤدِّبُها أحقُّ بِالْإِجْلالِ مِنْ مُعلِّمِ النّاسِ و مُؤدِّبِهِمْ .


متن فارسی

و درود خدا بر او ، فرمود :  هر که خود را رهبر مردم قرار دهد باید پیش از تعلیم و تادیب دیگران به تعلیم و تادیب خویش پردازد. و باید تادیب کردنش به رفتار، پیش از تادیب کردنش به گفتار باشد. و کسی که آموزگار و ادب کننده ی خویش است سزاوارتر به احترام و بزرگداشت است از کسی که آموزگار و ادب کننده ی مردم است.

قبلی بعدی