مردم ستمكار را سه نشان است: با سركشى به مافوق خود ستم روا دارد، و به زير دستان خود با زور و چيرگى ستم مى كند، و ستمكاران را يارى مى دهد.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

خانه  >   ترجمه ( حسین استادولی)  >  ریشه فساد ( حکمت شماره 58 )

خطبـه ها
نامـــه ها
حکمت ها
غرائب الکلم

متن عربی

58 .و قال [عليه السلام]:  الْمالُ مادّةُ الشّهواتِ .


متن فارسی

و درود خدا بر او ، فرمود : مال ریشه و ماده شهوات است.

قبلی بعدی