با مردم آن گونه معاشرت كنيد ، كه اگر مْرديد بر شما اشك ريزند، و اگر زنده مانديد ، با اشتياق سوى شما آيند.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

خانه  >   ترجمه ( حسین استادولی)  >  چرخش روزگار ( حکمت شماره 72 )

خطبـه ها
نامـــه ها
حکمت ها
غرائب الکلم

متن عربی

72 .و قال [عليه السلام]:الدّهْرُ يُخْلِقُ الْأبْدان و يُجدِّدُ الْآمال و يُقرِّبُ الْمنِيّة و يُباعِدُ الْأُمْنِيّة منْ ظفِر بِهِ نصِب و منْ فاتهُ تعِب.


متن فارسی

و درود خدا بر او ، فرمود : روزگار بدن ها را فرسوده کند و آرزوها را تازه سازد و مرگ را نزدیک و امید را دور گرداند. هر که بدان دست یابد به رنج افتد و هر که از دستش بدهد سختی کشد.

قبلی بعدی