اى مردم، بايد خدا شما را به هنگام نعمت همانند هنگامه كيفر ، ترسان بنگرد ، زيرا كسى كه رفاه و گشايش را زمينة گرفتار شدن خويش نداند ، پس خود را از حوادث ترسناك ايمن مى پندارد و آن كس كه تنگدستى را آزمايش الهى نداند پاداشى را كه اميدى به آن بود از دست خواهد
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

خانه  >   ترجمه ( حسین استادولی)  >  رابطه دور اندیشی و پیروزی ( حکمت شماره 48 )

خطبـه ها
نامـــه ها
حکمت ها
غرائب الکلم

متن عربی

48.و قال [عليه السلام]: الظّفرُ بِالْحزْمِ و الْحزْمُ بِإِجالةِ الرّأْيِ و الرّأْيُ بِتحْصِينِ الْأسْرارِ.


متن فارسی

  و درود خدا بر او ، فرمود : پیروزی به دوراندیشی است و دوراندیشی به جولان دادن اندیشه و اندیشه به نگاه داشتن اسرار است.

قبلی بعدی