دعوت كنندة بى عمل، چون تير انداز بدون كمان است.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

خانه  >   ترجمه ( عمران علیزاده)  >  راه پیروزی ( حکمت شماره 45 )

خطبـه ها
نامـــه ها
حکمت ها
غرائب الکلم
برای دسترسی سریع به حکمت مورد نظر، شماره حکمت را وارد کنید

متن عربی

45.قَالَ (علیه السلام):  الظَّفَرُ بِالْحَزْمِ وَ الْحَزْمُ بِإِجَالَةِ الرَّأْيِ وَ الرَّأْيُ بِتَحْصِينِ الْأَسْرَارِ.


متن فارسی

امام (عليه السّلام) فرمود:غلبه و پیروزی با احتیاط و خودداری است، احتیاط با بکار انداختن و به جولان آوردن رأی و اندیشه است، و رأی و اندیشه با نگهداری اسرار است.

قبلی بعدی