(مردمى را در مرگ يكى از خويشاوندانشان چنين تسليت گفت) مْردن از شما آغاز نشده ، و به شما نيز پايان نخواهد يافت. اين دوست شما به سفر مى رفت، اكنون پنداريد كه به يكى از سفرها رفته ؛ اگر او باز نگردد شما به سوى او خواهيد رفت.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

خانه  >   ترجمه ( عمران علیزاده)  >  قمار باز ( حکمت شماره 8 )

خطبـه ها
نامـــه ها
حکمت ها
غرائب الکلم
برای دسترسی سریع به حکمت مورد نظر، شماره حکمت را وارد کنید

متن عربی

8: و [منه‏] في حديثه (علیه السلام)(1)كَالْيَاسِرِ الْفَالِجِ يَنْتَظِرُ أَوَّلَ فَوْزَةٍ مِنْ قِدَاحِهِ‏.
(2) [قال‏] الياسرون هم الذين يتضاربون بالقداح على الجزور و الفالج القاهر و الغالب يقال [قد] فلج عليهم و فلجهم و قال الراجز
لما رأيت فالجا قد فلج

 


متن فارسی

در حدیث آن بزرگوار هست: (1)مانند قمار باز غلبه جوی است که منتظر اولین پیروزی تیرهایش می باشد.

(2)یا سران کسانی هستند که با تیرهای خود روی شتر کشته شده مبارزه و قمار می کنند «توضیح مطلب این است که ده نفر جمع شده شتری خریده می شکتند و گوشتش را ده قمست می کردند، تیر مخصوص ده نفر را در کیسه ای جمع می کردند، شخصی دست در کیسه کرده تیرها را یک به یک بیرون می آورد، از تیر اول تا تیر هفتم از گوشت سهمیه داشت ولی هشتم و نهم و دهم بازنده بودند و سهم نداشتند».

(3)فالج به معنی پیروز و غالب، گفته می شود قد فلج علیهم و فلجهم(بر آنان پیروز شد) را جز گفته: هنگامی که غلبه کننده ای را دیدم که غالب شده است.

قبلی بعدی