چون دنيا به كسى روى آورد ، نيكى هاى ديگران را به او عاريت دهد ، و چون از او روى برگرداند خوبى هاى او را نيز بربايند.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

خانه  >   ترجمه ( عمران علیزاده)  >  نتیجه بی‌مهری بستگان ( حکمت شماره 14 )

خطبـه ها
نامـــه ها
حکمت ها
غرائب الکلم
برای دسترسی سریع به حکمت مورد نظر، شماره حکمت را وارد کنید

متن عربی

14 قَالَ (علیه السلام):  مَنْ ضَيَّعَهُ الْأَقْرَبُ أُتِيحَ لَهُ الْأَبْعَدُ.


متن فارسی

 امام (عليه السّلام) فرمود:هرکس نزدیکان او را ضایع کنند(یاری نکنند) برای او دوران فراهم می شود از بیگانه ها یاور پیدا میشود.

قبلی بعدی