چون سختى ها به نهايت رسد، گشايش پديد آيد، و آن هنگام كه حلقه هاى بلا تنگ گردد آسايش فرا رسد.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

خانه  >   ترجمه ( عبدالمحمد آیتی)  >  زهد واقعی ( حکمت شماره 27 )

خطبـه ها
نامـــه ها
حکمت ها
غرائب الکلم

متن عربی

27.وَ قَالَ(عليه السلام ):أَفْضَلُ الزُّهْدِ إِخْفَاءُ الزُّهْدِ .


متن فارسی

و فرمود (علیه السلام): برترين پارساييها آن است كه در نهان باشد.

قبلی بعدی