عمرى كه خدا از فرزند آدم پوزش را مى پذيرد شصت سال است.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

خانه  >   ترجمه ( عبدالمحمد آیتی)  >  رابطه مال و شهوات ( حکمت شماره 55 )

خطبـه ها
نامـــه ها
حکمت ها
غرائب الکلم

متن عربی

55.وَ قَالَ(عليه السلام ):الْمَالُ مَادَّةُ الشَّهَوَاتِ.


متن فارسی

و فرمود (علیه السلام): ثروت اصل و مايه شهوتهاست.

قبلی بعدی