آن كه جان را با طمع ورزى بپوشاند خود را پُست كرده ، و آن كه راز سختى هاى خود را آشكار سازد خود را خوار كرده ، و آن كه زبان را بر خود حاكم كند خود را بى ارزش كرده است.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

خانه  >   ترجمه ( عبدالمحمد آیتی)  >  ارزش نصیحت و نصیحت کننده ( حکمت شماره 56 )

خطبـه ها
نامـــه ها
حکمت ها
غرائب الکلم

متن عربی

56.وَ قَالَ(عليه السلام ):مَنْ حَذَّرَكَ كَمَنْ بَشَّرَكَ.


متن فارسی

و فرمود (علیه السلام): آنكه تو را از چيزى بر حذر مى دارد، همانند كسى است كه تو را مژده اى مى رساند.

قبلی بعدی