چون دنيا به كسى روى آورد ، نيكى هاى ديگران را به او عاريت دهد ، و چون از او روى برگرداند خوبى هاى او را نيز بربايند.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

خانه  >   ترجمه ( علی اصغر فقیهی)  >  مرگ در زندگى ( حکمت شماره 28 )

خطبـه ها
نامـــه ها
حکمت ها
غرائب الکلم

متن عربی

28- وَ قَالَ (عليه السلام): إِذَا کنْتَ فِي إِدْبَارٍ وَ الْمَوْتُ فِي إِقْبَالٍ فَمَا أَسْرَعَ الْمُلْتَقَى.


متن فارسی

اميرالمومنين (عليه السلام) فرمود: زمانى که تو در حال پشت کردن به دنيا هستى (و رو به مرگ مى روى) و مرگ در حال رو کردن به تو است.پس چه شتابان است رسيدن تو و مرگ به يکديگر.

قبلی بعدی