اى مردم، بايد خدا شما را به هنگام نعمت همانند هنگامه كيفر ، ترسان بنگرد ، زيرا كسى كه رفاه و گشايش را زمينة گرفتار شدن خويش نداند ، پس خود را از حوادث ترسناك ايمن مى پندارد و آن كس كه تنگدستى را آزمايش الهى نداند پاداشى را كه اميدى به آن بود از دست خواهد
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

خانه  >   ترجمه ( علی اصغر فقیهی)  >  برترين پارسايى ( حکمت شماره 27 )

خطبـه ها
نامـــه ها
حکمت ها
غرائب الکلم

متن عربی

27- وَ قَالَ (عليه السلام): أَفْضَلُ الزُّهْدِ إِخْفَاءُ الزُّهْدِ.


متن فارسی

اميرالمومنين (عليه السلام) فرمود: نيکوترين و با فضيلتترين زهد، (بى رغبتى و بى اعتنايى به دنيا) پنهان داشتن آن است،  (که در آشکار ساختن آن، بيم ريا مى رود)

قبلی بعدی