همانا خداى سبحان روزى فقراء را در اموال سرمايه داران قرار داده است، پس فقيرى گرسنه نمى ماند جز به كاميابى توانگران ، و خداوند از آنان دربارة گرسنگى گرسنگان خواهد پرسيد.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

خانه  >   ترجمه ( علی اصغر فقیهی)  >  گذشت به هنگام توانايى ( حکمت شماره 10 )

خطبـه ها
نامـــه ها
حکمت ها
غرائب الکلم

متن عربی

10- وَ قَالَ (عليه السلام): إِذَا قَدَرْتَ عَلَى عَدُوِّک فَاجْعَلِ الْعَفْوَ عَنْهُ شُکراً لِلْقُدْرَةِ عَلَيهِ.


متن فارسی

اميرالمومنين (عليه السلام) فرمود: چون بر دشمنت دست يافتى، عفو و بخشايش او را، شکرانه اينکه بر او قدرت يافتى، قرار ده.

قبلی بعدی