اى اسيران آرزوها ، بس كنيد! زيرا صاحبان مقامات دنيا را تنها دندان حوادث روزگار به هراس افكند، اى مردم كار تربيت خود را خود بر عهده گيريد، و نفس را از عادت هايى كه به آن حرص دارد باز گردانيد.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

خانه  >   ترجمه ( علی اصغر فقیهی)  >  تحمل بيمارى ( حکمت شماره 26 )

خطبـه ها
نامـــه ها
حکمت ها
غرائب الکلم

متن عربی

26- وَ قَالَ (عليه السلام): امْشِ بِدَائِک مَا مَشَى بِک.


متن فارسی

اميرالمومنين (عليه السلام) فرمود: تا زمانى که دردت با تو راه مى رود و قابل تحمل است.تو با او راه برو و آن را تحمل کن .

قبلی بعدی