در فتنه ها چونان شتر دو ساله باش، نه پشتى دارد كه سوارى دهد و نه پستانى تا او را بدوشند.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

خانه  >   ترجمه ( علی اصغر فقیهی)  >  عيب پوشى خداوند ( حکمت شماره 29 )

خطبـه ها
نامـــه ها
حکمت ها
غرائب الکلم

متن عربی

29- وَ قَالَ (عليه السلام): الْحَذَرَ الْحَذَرَ فَوَاللَّهِ لَقَدْ سَتَرَ حَتَّى کأَنَّهُ قَدْ غَفَرَ.


متن فارسی

اميرالمومنين (عليه السلام) فرمود: از خشم خدا حذر کنيد، از خشم خدا حذر کنيد، که به خدا سوگند، هر آينه و به تحقيق او ، گناهان شما را چنان مى پوشاند که گويى آنها را آمرزيده است. (اما به هوش باشيد، و در گناه کردن، اصرار نورزيد)

قبلی بعدی