وقتى يكى از كارگزارانِ امام، خانة با شكوهى ساخت به او فرمود) سكه هاى طلا و نقره سر بر آورده خود را آشكار ساختند، همانا ساختن مجلل بى نيازى و ثروتمندى تو را مى رساند.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

خانه  >   ترجمه ( علی اصغر فقیهی)  >  بى مهرى نزديکان ( حکمت شماره 13 )

خطبـه ها
نامـــه ها
حکمت ها
غرائب الکلم

متن عربی

13- وَ قَالَ (عليه السلام): مَنْ ضَيعَهُ الْأَقْرَبُ أُتِيحَ لَهُ الْأَبْعَدُ.


متن فارسی

اميرالمومنين (عليه السلام) فرمود: کسى که نزديکترين کسانش او را فرو گذارند، دورترين کسان از وى به يارى او مى شتابند،  (اگر خويشاوندان نزديک از کمک به او خوددارى کردند ، بيگانگان او را يارى مى کنند و در هر حال خداوند، بندگان خود را، فرو نمى گذارد.)

 

قبلی بعدی