(مردمى را در مرگ يكى از خويشاوندانشان چنين تسليت گفت) مْردن از شما آغاز نشده ، و به شما نيز پايان نخواهد يافت. اين دوست شما به سفر مى رفت، اكنون پنداريد كه به يكى از سفرها رفته ؛ اگر او باز نگردد شما به سوى او خواهيد رفت.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

خانه  >   ترجمه ( علی اصغر فقیهی)  >  فاش شدن اسرار ( حکمت شماره 25 )

خطبـه ها
نامـــه ها
حکمت ها
غرائب الکلم

متن عربی

25- وَ قَالَ (عليه السلام): مَا أَضْمَرَ أَحَدٌ شَيئاً إِلَّا ظَهَرَ فِي فَلَتَاتِ لِسَانِهِ وَ صَفَحَاتِ وَجْهِهِ.


متن فارسی

اميرالمومنين (عليه السلام) فرمود: هيچکس چيزى را در دل نهان نداشت، جز اينکه لغزشهاى زبانش و خطوط و رنگ چهره اش، آن را آشکار ساخت.

قبلی بعدی