چون سختى ها به نهايت رسد، گشايش پديد آيد، و آن هنگام كه حلقه هاى بلا تنگ گردد آسايش فرا رسد.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

خانه  >   ترجمه ( علی اصغر فقیهی)  >  اوصاف پسنديده ( حکمت شماره 4 )

خطبـه ها
نامـــه ها
حکمت ها
غرائب الکلم

متن عربی

4- وَ قَالَ (عليه السلام): وَ نِعْمَ الْقَرِينُ الرِّضَى؛ الْعِلْمُ وِرَاثَةٌ کرِيمَةٌ وَ الْآدَابُ حُلَلٌ مُجَدَّدَةٌ وَ الْفِکرُ مِرْآةٌ صَافِيةٌ.


متن فارسی

اميرالمومنين عليه السلام فرمود: خشنودى به آنچه خدا خواسته همنشين و همراه خوبى است،  علم، ارث گرانقدرى است  (که شاگرد از استاد مى برد) ادب در زندگى به منزله جامه اى است که همواره نو و تازه است،  فکر و انديشه درست، همچون آينه اى صاف و پاک است.

 

قبلی بعدی