چون دنيا به كسى روى آورد ، نيكى هاى ديگران را به او عاريت دهد ، و چون از او روى برگرداند خوبى هاى او را نيز بربايند.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

خانه  >   ترجمه ( علی اصغر فقیهی)  >  در چنگ تقدير ( حکمت شماره 15 )

خطبـه ها
نامـــه ها
حکمت ها
غرائب الکلم

متن عربی

15- وَ قَالَ (عليه السلام): تَذِلُّ الْأُمُورُ لِلْمَقَادِيرِ حَتَّى يکونَ الْحَتْفُ فِي التَّدْبِيرِ.


متن فارسی

اميرالمومنين (عليه السلام) فرمود: کارها و چاره جوييها در برابر تقديرات الهى، خوار مى گردد، تا آن حد که (گاهى) چاره جويى انسان موجب هلاک او مى شود.

قبلی بعدی