شايسته نيست به سخنى كه از دهان كسى خارج شد، گمان بد ببرى ، چرا كه براى آن برداشت نيكويى مى توان داشت.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

خانه  >   ترجمه ( علی اصغر فقیهی)  >  شکر نعمت ( حکمت شماره 12 )

خطبـه ها
نامـــه ها
حکمت ها
غرائب الکلم

متن عربی

12- وَ قَالَ (عليه السلام): إِذَا وَصَلَتْ إِلَيکمْ أَطْرَافُ النِّعَمِ فَلَا تُنَفِّرُوا أَقْصَاهَا بِقِلَّةِ الشُّکرِ.


متن فارسی

اميرالمومنين (عليه السلام) فرمود: هرگاه گوشه هايى از نعمتهاى الهى به شما رسيد  پس متوجه باشيد که با کمى شکرگزارى، دنباله و انتهاى آن نعمتها را از خود دور نسازيد .

 

قبلی بعدی