مردم ستمكار را سه نشان است: با سركشى به مافوق خود ستم روا دارد، و به زير دستان خود با زور و چيرگى ستم مى كند، و ستمكاران را يارى مى دهد.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

خانه  >   ترجمه ( علی اصغر فقیهی)  >  شکر نعمت ( حکمت شماره 12 )

خطبـه ها
نامـــه ها
حکمت ها
غرائب الکلم

متن عربی

12- وَ قَالَ (عليه السلام): إِذَا وَصَلَتْ إِلَيکمْ أَطْرَافُ النِّعَمِ فَلَا تُنَفِّرُوا أَقْصَاهَا بِقِلَّةِ الشُّکرِ.


متن فارسی

اميرالمومنين (عليه السلام) فرمود: هرگاه گوشه هايى از نعمتهاى الهى به شما رسيد  پس متوجه باشيد که با کمى شکرگزارى، دنباله و انتهاى آن نعمتها را از خود دور نسازيد .

 

قبلی بعدی