چون سختى ها به نهايت رسد، گشايش پديد آيد، و آن هنگام كه حلقه هاى بلا تنگ گردد آسايش فرا رسد.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت
ساختار

جلوه هاي جامعه آرماني از منظر نهج البلاغه در بستر ساختارجامعه شناختي

استفاده از ساختار تخیل جامعه شناسی در راستای تبیین مساله اصالت فرد یا جامعه از دیدگاه نهج البلاغه در مرحله‏ ی شاخص سازی به معرفی نمونه‌‌هایی از شاخص‏‌‌های مفاهیم تحلیلی« ساخت اجتماعی »،« دیالکتیک» مورد نظر در طرح تحقیق پرداخته می‌شود.

سیره عبادی امیرالمؤمنین(ع)

خدا، محمد(ص) را به راستی برانگیخت تا بندگانش را از پرستش بتان رهایی بخشد و به عبادت و اطاعت خود وادارد و از پیروی شیطان برهاند و به اطاعت خود کشاند، با قرآنی که معنی آن را آشکار کرد و اساسش را استوار فرمود تا بندگان بزرگی پروردگار را بدانند که نمی‌دانستند و به آن اقرار کنند پس از آنکه بر انکار می‌افزودند، او را نیک بشناسند.