(عبدالله بن عباس در مسئله اى نظر داد كه امام آن را قبول نداشت و فرمود) بر تو است كه رأى خود را به من بگويى، و من باى پيرامون آن بينديشم ، آنگاه اگر خلاقى نظر تو فرمان دادم بايد اطاعت كني!
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت
بني‌هاشم

بني‌ هاشم

پس از مرگ زودهنگام هاشم، گزارشي از فرزندان وجانشينان او در منابع نمي‌يابيم؛ بدين دليل كه آن‌ها در سن طفوليت به سر مي‌برده‌اند و حتي معروف‌ترين آن‌ها عبدالمطلب هنوز به دنيا نيامده بود.