اى مردم، بايد خدا شما را به هنگام نعمت همانند هنگامه كيفر ، ترسان بنگرد ، زيرا كسى كه رفاه و گشايش را زمينة گرفتار شدن خويش نداند ، پس خود را از حوادث ترسناك ايمن مى پندارد و آن كس كه تنگدستى را آزمايش الهى نداند پاداشى را كه اميدى به آن بود از دست خواهد
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

ترجمه هاى نهج البلاغه به ديگر زبان هاى

 ترجمه هاى نهج البلاغه به زبان فارسى
1 . ترجمه نهج البلاغه، مترجم نامعلوم، (ترجمه اى از قرن ششم).

2 . ترجمه نهج البلاغه، مترجم نامعلوم، (ترجمه اى از قرن ششم).
3 . ترجمه نهج البلاغه، مترجم نامعلوم، (ترجمه اى از قرن هفتم).
4 . ترجمه نهج البلاغه، مترجم نامعلوم، به خط محمد بن سلطان الحافظ بالشجرف، 891 هـ  . ق.
5 . ترجمه نهج البلاغه، مترجم نامعلوم، تاريخ كتابت: 918 هـ  . ق.
6 . ترجمه نهج البلاغه، على بن حسن زواره اى، 947 هـ  . ق.
7 . ترجمه نهج البلاغه، كمال الدين حسين الهى اردبيلى (متوفى 950 هـ  . ق).
8 . ترجمه نهج البلاغه، عز الدين جعفر بن شمس الدين آملى، پايان در سال 944 هـ  . ق .
9 . ترجمه نهج البلاغه، مترجم نامعلوم، تاريخ كتابت: 960 هـ  . ق.
10 . ترجمه نهج البلاغه، مترجم ناشناخته، به خط ملا عبدالله بن حسين در 973 هـ  . ق.
11 . ترجمه نهج البلاغه، مترجم نامعلوم، قرن هشتم يا نهم.
12 . ترجمه نهج البلاغه، نور محمد بن قاضى عبدالعزيز محلى، 1028 هـ  . ق.
13 . ترجمه نهج البلاغه، محمد حسين، پايان در سال 1093 هـ  . ق .
14 . ترجمه نهج البلاغه، سيد شرف الدين على بن محمد نصير دست غيب حسينى شيرازى، پايان در سال 1111 هـ  . ق.
15 . ترجمه نهج البلاغه، مترجم نامعلوم، (ترجمه اى از قرن يازدهم).
16 . ترجمه نهج البلاغه، محمد صالح بن محمد باقر روغنى قزوينى.
17 . ترجمه نهج البلاغه، محمد بن نصر الله خوئى.
18 . ترجمه نهج البلاغه، محمد صالح بن حاجى بابا قزوينى.
19 . ترجمه نهج البلاغه، مترجم نامعلوم، تاريخ كتابت: 1114 هـ  . ق.
20 . ترجمه نهج البلاغه، مترجم نامعلوم، به خط حمزه بن ييرهلالى حسينى، 882 هـ  . ق.
21 . ترجمه نهج البلاغه، سيد ميرزا جهانگير خان (متوفى 1352 هـ  . ق).
22 . ترجمه نهج البلاغه (منظوم)، بعضى از ادباء بمبئى هند.
23 . ترجمه نهج البلاغه (منظوم)، ميرزا محمد على انصارى قمى، (متوفى 1405 هـ  . ق).
24 . خورشيد هدايت (نهج البلاغه منظوم)، عباس ايران دوست گوهرى بروجردى.
25 . نهج البلاغه ميراث درخشان امام على(عليه السلام)، محمد مقيمى، كتابخانه سعدى، 1380 ص.
26 . ترجمه نهج البلاغه، امير اسماعيلى، انتشارات طاهرى، چاپ اول 1364 ش، وزيرى.
27 . ترجمه نهج البلاغه، مصطفى زمانى نجف آبادى (متوفى 1411 هـ  . ق)، انتشارات نبوى، چ دوم، 1372 هـ  . ش، وزيرى، 1254 ص.
28 . ترجمه نهج البلاغه، فريدون سالكى، چ تهران، 1397 هـ  . ق.
29 . ترجمه نهج البلاغه، احمد سپهر خراسانى (معاصر)، 1397 هـ  . ق، 1529 ص.
30 . سخنان جاويدان يا نهج البلاغه على(عليه السلام)، داريوش شاهين، چ اوّل، 1398 هـ  . ق.
31 . ترجمه نهج البلاغه، حسين عماد زاده اصفهانى (متوفى 1410 هـ  . ق)، چ اوّل، 1400 هـ  . ق .
32 . ترجمه نهج البلاغه، سيد عبدالمطلب حسينى شيرازى، 1401 هـ  . ق، چ تهران.
33 . ترجمه نهج البلاغه، محمد جواد شريعت (معاصر)، كتابخانه مشعل اصفهان، چ اوّل، 1400 هـ  . ق.
34 . ترجمه نهج البلاغه، دكتر اسدالله مبشرى، دفتر نشر فرهنگ اسلامى تهران، چ سوم، 1408 هـ  . ق، 3 جلد.
35 . ترجمه نهج البلاغه، شيخ محمد على شرقى، دار الكتب الاسلاميه تهران، 1404 هـ  . ق، 558 ص.
36 . ترجمه نهج البلاغه، دكتر سيد جعفر شهيدى بروجردى، چ اوّل، 1408 هـ  . ق، تهران، 596 ص.
37 . سخنان على(عليه السلام) از نهج البلاغه، جواد فاضل لاريجانى (متوفى 1380 هـ  . ق)، چ اوّل، 1361 هـ  . ق، تهران.
38 . ترجمه نهج البلاغه، نظام الدين على بن حسن گيلانى، پايان كتابت: 1036 هـ  . ق
39 . ترجمه نهج البلاغه، سيد حبيب الله خوئى (متوفى 1324 هـ  . ق).
40 . ترجمه نهج البلاغه، حسين بن شرف الدين اردبيلى، چ اوّل، 1355 هـ  . ق .
41 . نهج البلاغه در سخنان على(عليه السلام)، محسن فارسى، چ پنجم، تهران، اميركبير، 1359 هـ  . ش .
42 . ترجمه نهج البلاغه، سيد نبى الدين اوليائى، انتشارات فردين، رقعى، 1379 ص.
43 . خورشيد بى غروب (ترجمه نهج البلاغه)، عبدالمجيد معاديخواه، نشر ذره، چ اوّل، 1374 هـ  . ش، وزيرى، 522 ص.
44 . ترجمه نهج البلاغه، عرب باغى.
45 . ترجمه نهج البلاغه، على اصغر فقيهى، انتشارات صبا، تهران، چ اوّل، 1374 هـ  . ش، وزيرى، 894 ص.
46 . ترجمه نهج البلاغه، عبدالمحمد آيتى، بنياد نهج البلاغه، چ اوّل، 1376 هـ  . ش، وزيرى، 467 ص.
47 . ترجمه نهج البلاغه، ناصر احمد زاده، انتشارات اشرفى، چ اوّل، 1377 هـ  . ش، وزيرى، 432 ص.
48 . ترجمه نهج البلاغه، حسين انصاريان، انتشارات پيام آزادى، چ اوّل، 1378 هـ  . ش، وزيرى، 912 ص.
49 . ترجمه نهج البلاغه، محمد بهشتى، انتشارات شهريور با همكارى تابان، وزيرى، 467 ص.
50 . ترجمه نهج البلاغه، سيد كاظم ارفع، انتشارات فيض كاشانى، چاپ اول 1378 ش، وزيرى.
51 . ترجمه نهج البلاغه، علامه محمد تقى جعفرى، دفتر نشر فرهنگ اسلامى، چاپ اول 1379 ش، وزيرى.
52 . ترجمه نهج البلاغه، كاظم عابدينى مطلق، دفتر نشر آفرينه، چاپ اول 1378، وزيرى.
53 . ترجمه نهج البلاغه، ذبيح الله منصورى، ارمغان دانش، چاپ اول 1379 ش، وزيرى، 960 ص.
54 . ترجمه نهج البلاغه، ناهيد آقا ميرزايى، انتشارات بهزاد، چاپ اول 1379 ش، وزيرى، 944 ص.
55 . ترجمه نهج البلاغه، عزيز الله كاسب، نشر محمد، چاپ اول 1379 ش، وزيرى، 462 ص.
56 . ترجمه نهج البلاغه، (منظوم)، محمد حسين سلطانى ارگانى كجورى، انتشارات به آفرين، چاپ اول 1379 ش، وزيرى، 795 ص.
57 . ترجمه نهج البلاغه، محمد دشتى، نشر الهادى، چاپ اول، 1379 ش، وزيرى، 960 ص.
58 . ترجمه نهج البلاغه، (منظوم)، اميد مجد، نشر؟ ، چاپ اول 1379 ش، وزيرى.
59 . ترجمه نهج البلاغه، مترجم ناشناخته، مصح، عزيز الله جوينى، چاپ اول 1378 ش، وزيرى.
60 . ترجمه نهج البلاغه، عمران عليزاده، تبريز، چاپ اول 1379 ش، وزيرى.
61 . ترجمه نهج البلاغه، محمود رضا افتخار زاده، نشر روزگار، چاپ اول 1379 ش، وزيرى، 1384 ص.
62 . ترجمه نهج البلاغه، سيد جمال الدين دين پرور، بنياد نهج البلاغه، چاپ اول 1379 ش، وزيرى.
63 . ترجمه نهج البلاغه، حسين استاد ولى، نشر اُسوه، وزيرى.
64 . ترجمه نهج البلاغه(منظوم)، مهدى شفيعى.
65 . ترجمه نهج البلاغه (منظوم)، ناصر باريكانى.
54 . ترجمه نهج البلاغه، ناهيد آقا ميرزايى، انتشارات بهزاد، چاپ اول 1379 ش، وزيرى، 944 ص.
55 . ترجمه نهج البلاغه، عزيز الله كاسب، نشر محمد، چاپ اول 1379 ش، وزيرى، 462 ص.
56 . ترجمه نهج البلاغه، (منظوم)، محمد حسين سلطانى ارگانى كجورى، انتشارات به آفرين، چاپ اول 1379 ش، وزيرى، 795 ص.
57 . ترجمه نهج البلاغه، محمد دشتى، نشر الهادى، چاپ اول، 1379 ش، وزيرى، 960 ص.
58 . ترجمه نهج البلاغه، (منظوم)، اميد مجد، نشرمجد ، چاپ اول 1379 ش، وزيرى.
59 . ترجمه نهج البلاغه، مترجم ناشناخته، مصح، عزيز الله جوينى، چاپ اول 1378 ش، وزيرى.
60 . ترجمه نهج البلاغه، عمران عليزاده، تبريز، چاپ اول 1379 ش، وزيرى.
61 . ترجمه نهج البلاغه، محمود رضا افتخار زاده، نشر روزگار، چاپ اول 1379 ش، وزيرى، 1384 ص.
62 . ترجمه نهج البلاغه، سيد جمال الدين دين پرور، بنياد نهج البلاغه، چاپ اول 1379 ش، وزيرى.
63 . ترجمه نهج البلاغه، حسين استاد ولى، نشر اُسوه، وزيرى.
64 . ترجمه نهج البلاغه(منظوم)، مهدى شفيعى.
65 . ترجمه نهج البلاغه (منظوم)، ناصر باريكانى.
66 . ترجمه نهج البلاغه، دکتر مسعود هاشمی، چاپ دوم 1387، انتشارات فرهنگ جامع 
67 . ترجمه نهج البلاغه، فیض السلام، انتشارات فیض، چاپ اول1330
68 . ترجمه نهج البلاغه، علی شیروانی، چاپ هفتم 1388، انتشارات دارالعلم
69 . ترجمه نهج البلاغه، علی اکبر میرزایی، چاپ اول، 1388، نشر عصر غیبت
70 . ترجمه نهج البلاغه، عقیقی بخشایشی، چاپ اول، 1388، نشر نوید اسلام
71 . ترجمه نهج البلاغه(منظوم)، علی توکلی، چاپ اول 1381، انتشارات جلیل، مشهد
72 . ترجمه نهج البلاغه،زیر نظر آیت الله مکارم شیرازی،(امامی،آشتیانی)انتشارات هدف، وزیری
73. ترجمه نهج البلاغه(منظوم)، شهاب تشکری آرانی، چاپ دوم 1389، انتشارات اسوه
74 . ترجمه نهج البلاغه دکتر سید محمد مهدی جعفری، موسسه نشر و تحقیقات ذکر، چاپ اول 1386، وزیری
75 . ترجمه نهج البلاغه، علی اکبر مظاهری، چاپ اول، 1389، نشر جمال
76 . ترجمه نهج البلاغه، رضا مرندی، چاپ اول 1389، انتشارات پیام محراب
77 . ترجمه نهج البلاغه  غلامحسین الهی، چاپ اول 1390، وزیری، انتشارات نسیم الهی
78 . ترجمه نهج البلاغه، احمد زمانیان، چاپ اول 1390، انتشارات اسوه

 

ترجمه هاى نهج البلاغه به زبان انگليسى.

1 . ترجمه نهج البلاغه، سيد محمد عسكرى جعفرى و سيد عليرضا، چ اوّل، 1395 هـ  . ق، مركز بررسى هاى اسلامى، قم.
2 . ترجمه نهج البلاغه، ميرزا جعفر تبريزى طسوجى نجفى (ساكن هند) (متوفى 1402 هـ  . ق).
3 . ترجمه نهج البلاغه، سيد حسين محمد جعفرى پاكستانى.
4 . ترجمه نهج البلاغه، سيد انصار حسين رضوى هندى، 1970 م، لكهنو; ترجمه نامه ها، عبدالرزاق خان مليح آبادى، 1976 م / 1396 هـ  . ق، حيدرآباد، هند، ترجمه كلمات كوتاه، سيد مرتضى حسين، 680ـ ص.
5 . ترجمه نهج البلاغه، دكتر محمد على حاج سلمين، بمبئى، هند.
6 . ترجمه نهج البلاغه، مفتى جعفر حسين، پايان ترجمه در 10 رجب 1375، كراچى.
7 . ترجمه نهج البلاغه، سيد عليرضا، چ اوّل، 1973 م، كراچى، 3 جلد.
8 . ترجمه نهج البلاغه، سيد على نقى نقوى، چ اوّل، جمادى الثانى، 1375، هند.
9 . ترجمه نهج البلاغه (با شرح مختصر و تعليقات)، سيد محمد عسكرى جعفرى، چ اوّل، 1965 م، 560 ص، حيدرآباد بمبئى، هند.

 

ترجمه هاى نهج البلاغه به زبان اردو

1 . ترجمه نهج البلاغه، الإشاعة، سيد اولاد حسن سليم هندى امر دهوى (متوفى 1338 هـ  . ق).
2 . ترجمه نهج البلاغه، سلسبيل فصاحت، سيد ظفر مهدى گوهر، چ هند.
3 . ترجمه نهج البلاغه، سيد على اظهر كهجوى هندى (متوفى 1352 هـ  . ق).
4 . ترجمه نهج البلاغه، سيد يوسف حسن هندى امردهوى (متوفى 1352 هـ  . ق)، هند، 1926 م.
5 . ترجمه نهج البلاغه، ميرزا يوسف حسين لكهنوى (1301 ـ 1408 هـ  . ق).
6 . ترجمه نهج البلاغه، جعفر حسين لاهورى، 18 رجب 1375 نگارش آن پايان يافته است. بارها در هند و پاكستان چاپ شده است.
7 . ترجمه نهج البلاغه، سيد محمد صادق.
8 . ترجمه نهج البلاغه، حسن عسكرى هندى حيدرآبادى (معاصر)، در سال 1966 در حيدرآباد دكن هند چاپ شده است.
9 . منهاج نهج البلاغه، سيد سبط حسن رضوى پاكستانى هنوى (متوفى 1398 هـ  . ق).
10 . نيرنگ فصاحت (ترجمه نهج البلاغه)، سيد ذاكر حسين اختر دهلوى واسطى (1315ـ1372 هـ  . ق)، چاپ هندوستان .
11 . ترجمه نهج البلاغه، صدر الأفاضل سيد مرتضى حسين لكهنوى (1341 ـ 1407 هـ  . ق).
12 . ترجمه نهج البلاغه، مترجم خطبه ها: ميرزا يوسف حسين، مترجم نامه ها و كلمات كوتاه: غلام محمد زكى سرود كوئى، در لاهور پاكستان در سال 1394 هـ  . ق چاپ شده است.
13 . ترجمه نهج البلاغه، سيد رئيس احمد جعفرى، نائب حسين نقوى، عبدالرزّاق مليح آبادى، مرتضى حسين، با هم ترجمه كرده اند. در پاكستان چاپ شده است.

 

ترجمه هاى نهج البلاغه به ديگر زبان هاى مختلف دنيا

 1 . ترجمه نهج البلاغه به زبان اسپانيايى، عبدالجبّار آرج، اسپانيا.
2 . ترجمه نهج البلاغه به زبان اسپانيايى، محمد على انزالد و مورالس.
3 . ترجمه نهج البلاغه به زبان آلمانى، محمد ايتات و يوسف امين انتون ديرل، آلمان.
4 . ترجمه نهج البلاغه به زبان ايتاليايى، پرويز دانش كجورى،رم.
5 . ترجمه نهج البلاغه به زبان ايتاليايى، انجلوترنه زونى، رم.
6 . ترجمه نهج البلاغه به زبان فرانسه، جمعى از علماى اسلام، بيروت، 1985 م.
7 . ترجمه نهج البلاغه به زبان فرانسه، سيد مسرور حسين هندى امردهوى.
8 . ترجمه نهج البلاغه به زبان صرب و كروات (زبان اهل بوسنى)، محمود چخاهيج و محمد على حاجيج.
9 . ترجمه نهج البلاغه به زبان تركى استانبولى، عبدالباقى گولپينارلى (1317ـ1402 هـ  . ق)، چ اوّل، 1973 م، استانبول، 463 ص.
10 . ترجمه نهج البلاغه به زبان آلبانيايى.
11 . ترجمه نهج البلاغه به زبان كجراتى، سيد سرور حسن هندى امروهوى مرادآبادى (1326 ـ 1376 هـ  . ق).
12 . ترجمه نهج البلاغه به زبان كجراتى، مولوى غلام على هندى بهاونكرى (1283ـ1367 هـ  . ق)، چ هشتم، 1983 م، لاهور.
13 . ترجمه نهج البلاغه به زبان سند، لعلى محمد و راهوسندى، كراچى، 1975 م.
14 . ترجمه نهج البلاغه به زبان سند (منظوم)، حافظ مير محمد حسن على خان حيدر آبادى (1240 ـ 1324 هـ  . ق).
15 . ترجمه نهج البلاغه به زبان سند، مولانا محمد رضا نجفى (متولد 1954 م).
16 . ترجمه نهج البلاغه به لغت گيلكى (زبان مردم گيلان در شمال ايران)، م. ب. جكتاجى.