اى اسيران آرزوها ، بس كنيد! زيرا صاحبان مقامات دنيا را تنها دندان حوادث روزگار به هراس افكند، اى مردم كار تربيت خود را خود بر عهده گيريد، و نفس را از عادت هايى كه به آن حرص دارد باز گردانيد.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت
کتاب شناسی

سید رضی (ره)

منتخب نهج البلاغه

منتخب نهج البلاغه

سید رضی (ره)

ترجمه متن نهج البلاغه

منتخب نهج البلاغه

آیت الله عبد الله جوادی آملی

بررسی اخلاق کارگزاران در حکومت اسلامی از دید نهج البلاغه

اخلاق کارگزاران - حکومت اسلامی-نهج البلاغه

آیت الله عبد الله جوادی آملی

حکمت نظری و عملی در نهج البلاغه

حکمت نظری - حکمت عملی- نهج البلاغه

آیت الله عبد الله جوادی آملی

حکمت

حکمت از منظر حضرت علی علیه السلام

آیت الله عبد الله جوادی آملی

ویژگیهای دنیای ممدوح و مذموم

ویژگیهای دنیای ممدوح و مذموم

سید رضی (ره)

نهج البلاغه. شرح

نهج البلاغه- شرح-علامه محمد تقی جعفری

سید رضی (ره)

تفسير نهج البلاغه

تفسير نهج البلاغه-مکارم شیرازی

سید رضی (ره)

ترجمه وشرح متن نهج البلاغه

ترجمه وشرح متن نهج البلاغه-مکارم شیرازی

سید رضی (ره)

شرح نهج البلاغه

تكملة منهاج البراعة فى شرح نهج البلاغة-شرح نهج البلاغه‏ -حسن حسن زاده آملى

Pages