دعوت كنندة بى عمل، چون تير انداز بدون كمان است.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت
علوم قرآن

علوم طبيعي در نهج البلاغه (1)

ايشان، فقط امامي نبودند که به وي اقتدا کنيم يا الگويي که از او پيروي نماييم، يا چراغي که از افکارش روشني جوييم. بلکه ايشان شهدي بودند که در خون ما جريان داشتند و چراغي که در قلبهايمان روشنايي ايجاد مي کرد...نور و ايمان را از درون خودمان به ما اعطا کرد

علوم طبيعي در نهج البلاغه (2)

از جمله مسائلي که در ستاره شناسي مورد اهتمام و توجّه کلّي قرار مي گيرد، بحث درباره اصل پيدايش جهان هستي است؛ اينکه چگونه پديد آمده؟ و از چه چيز پديد آمده؟...دانشمندان، تعدادي فرضيه مطرح کرده اند که جديدترين آنها، فرضيه ذيل است که سعي خواهيم کرد مقايسه اي بين اين فرضيه و نظريه امام علي(ع)انجام دهيم:

علوم طبيعي در نهج البلاغه (3)

خورشيد و ماه مانند ساير اجرام در حرکت هستند و در آسمان هيچ ستاره ثابت و بي حرکتي وجود ندارد، و اين مطلب در اين کلام امام عليه السلام است که مي فرمايد:«در فلکي متحرّک و گردون»و اين مصداق قول خداوند است که مي فرمايد:«هر آنچه در فلک است، در مدراي شناورند.

قرآن در نهج البلاغه( عبدالله جوادی آملی)

انسان کامل قرآن مجسم و تکوینی است و هموست که می‏تواند حقیقت قرآن را به صورت کامل معرفی کند. معصومان و یکی از آنان امیرالمؤمنین (ع) انسان‏های کاملند. بنابراین امام علی (ع) سزوارترین فرد برای معرفی قرآن کریم است. در نهج البلاغه قرآن به عنوان کتابی توصیف شده که گویای نظام فاعلی و غایی جهان است.