دست نيافتن به گناه نوعى عصمت است.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت
عبدالله بن بدیل

عبدالله بن بدیل

معاويه به باطل مى ستيزد تا حق را فرود آورد و با اعراب بيابانى و بازمانده از احزاب مشرك، يورش آورده، او گم راهى را در ديده اينان (شامیان) آراسته، و بذر فتنه را در دل هايشان كاشته است.