روز انتقام گرفتن از ظالم سخت تر از ستمكارى بر مظلوم است
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

خانه  >   ترجمه (سید علی نقی فیض السلام)  >  در ترغيب زير بار ناكس نرفتن ( حکمت شماره 63 )

خطبـه ها
نامـــه ها
حکمت ها
غرائب الکلم

متن عربی

63.وَ قَالَ (عليه السلام) :فَوْتُ الْحَاجَةِ أَهْوَنُ مِنْ طَلَبِهَا إِلَى غَيْرِ أَهْلِهَا .


متن فارسی

 امام عليه السّلام (در ترغيب زير بار ناكس نرفتن) فرموده است :
1-از دست رفتن حاجت و نياز آسانتر است از خواستن آن از ناكس (زيرا از دست رفتن آن مستلزم اندوهى است ولى درخواست از ناكس روا بشود يا نشود موجب شرمندگى است).

قبلی بعدی