اگر بندة خدا اجل و پايان كارش را مى ديد، با آرزو و فريب آن دشمنى مى ورزيد.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت
مدینة النبی

آسیب شناسی مدینة النبی از دیدگاه امام علی علیه السلام

سیری کوتاه در نهج البلاغه، ما را متوجه نکوهش های مکرر حضرت علی علیه السلام نسبت به دنیا می کند؛ در 152 مورد که به بحث درباره دنیا پرداخته، در 135 مورد دنیا را با موهن ترین واژه ها تحقیر می کند. از دیدگاه جامعه شناسانه، این موضوع نمی تواند بدون زمینه اجتماعی باشد. باید دلیل این موضوع را در اوضاع اجتماعی و جامعه شناختی حیات حضرت جست وجو کرد.