شايسته نيست به سخنى كه از دهان كسى خارج شد، گمان بد ببرى ، چرا كه براى آن برداشت نيكويى مى توان داشت.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت
بيت الله

بيت الله

در برخي روايت‌ها «بيت الله» بر مسجد الاقصي اطلاق شده است.در منابع و فرهنگ اسلامي، «بيت الله» بيو به دليل كثرت كاربرد دانسته و گروهي ديگر، آن را علم جنس و به معناي كلي مسجد مي‌دانند كه كعبه بارزترين مصداق آن است.