دست نيافتن به گناه نوعى عصمت است.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت
آیه ولایت

ولایت و فضایل امام علی (علیه السلام) از نگاه فخررازی در تفسیر کبیر

کلمه اولی الامر بر جمع دلالت می کند و امام معصوم در هر زمان یکی است، باید توجه داشت که امام معصوم در هر زمان یکی است ولی در مجموع زمان ها افراد متعددی را تشکیل می دهند و آیه نیز تنها وظیفه مردمان یک زمان را تعیین نمی کند.

بازخوانی مدارک و اسناد شأن نزول آیه ولایت

ابن جریر طبری حدیث دوم را عینا با همین سند به گونه‌ای دیگر نقل کرده و در آن تصریح دارد تنها آیه ۵١ این سوره درباره عباده بن الصامت نازل شده است . طبری روایت سومی را با سند خود از عطیه بن سعد نقل می‌کند، در این حدیث عطیه ضمن شرح داستان عباده بن الصامت و عبد الله بن ابی تصریح می‌کند که تنها آیات ۵١ و ۵۲ درباره اوست .