(مردمى را در مرگ يكى از خويشاوندانشان چنين تسليت گفت) مْردن از شما آغاز نشده ، و به شما نيز پايان نخواهد يافت. اين دوست شما به سفر مى رفت، اكنون پنداريد كه به يكى از سفرها رفته ؛ اگر او باز نگردد شما به سوى او خواهيد رفت.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

خانه  >  مقالات (اعتقادی)  >  نقش معادباوری در طهارت اقتصادی از دیدگاه نهج البلاغه

نقش معادباوری در طهارت اقتصادی از دیدگاه نهج البلاغه

نویسندگان:فاطمه مرادی کهنکی [1] علی مطوری[2] امان اله ناصری کریموند [3]

 

چکیده

 

اصطلاح طهارت اقتصادی برای اولین بار توسط رهبر معظّم انقلاب در بیانیه ی گام دوم انقلاب مطرح گردید.

 معظم  له شرط مشروعیت مسئولین حکومتی را منوط به طهارت اقتصادی آنان دانستند.

 توجه به طهارت اقتصادی در زندگی در حوزه ی فردی مقدمه ای برای حفظ طهارت اقتصادی در هنگام تصدی مناصب حکومتی است.

تحکیم مبانی اعتقادی، نقش مهمی در این مسأله دارد. تأثیر این مبانی و مفاهیم در سالم سازی نظام اقتصادی در بعد فردی و اجتماعی، بیشتر از تأثیر قضایا و روابط علت و معلولی اقتصادی است.

 یکی از این مبانی، اعتقاد به معاد است که از مهمترین عوامل سازنده ی اخلاق و رفتار انسان هاست به گونه ای که در تشویق انسان به انجام رفتارهای صحیح و دوری از رفتارهای ناپسند در همه ی زمینه ها به ویژه اقتصادی نقش مؤثری ایفا می کند.

 پژوهش حاضر با استفاده از ابزار کتابخانه ای و به روش توصیفی- تحلیلی به بررسی نقش معادباوری در طهارت اقتصادی از دیدگاه امام علی(علیه السلام) در نهج البلاغه می پردازد و صورت دقیقی از بایدها و نبایدها را برای تحقق طهارت اقتصادی ترسیم می کند.

 نتایج به دست آمده حاکی از این است که معادباوری نقش بنیادین، مبنایی و اساسی در سالم سازی و طهارت اقتصادی انسان دارد؛ به گونه ای که موجب می شود در کسب رزق و روزی، پرداخت حقوق شرعی و انسانی و در زمان تصدی مناصب و مشاغل، امیال مخرّبی نظیر طمع ورزی، بخل ورزی، مال اندوزی و گرایش به آرزوهای طولانی با یاد سفر مهم، دشوار و ابدی آخرت فروکش کرده و در بُعد اقتصادی شاهد طهارت و پاکی باشیم

کلیدواژه ها

 

امام علی(علیه السلام) ؛طهارت اقتصادی؛ معادباوری؛ نهج البلاغه

  

منبع:فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش های نهج البلاغه؛دوره 17، شماره 4 - شماره پیاپی 59؛زمستان 1397؛صفحه 23-42.

 


[1] دانشگاه شهید چمران اهواز- دانشکده الهیات- گروه علوم قرآن و حدیث

[2] دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده الهیات، گروه علوم قرآن و حدیث

[3] دانشگاه شهید چمران اهواز