صدقه دادن دارويى ثمر بخش است ، و كردار بندگان در دنيا ، فردا در پيش روى آنان جلوه گر است.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

عدالت و حکومت اجتماعی ازدیدگاه امام علی(علیه السلام)

نويسنده : یرانپور، فاطمه

استاد راهنما : قزلی

مقطع : کارشناسی ارشد

رشته : ادبیات و علوم انسانی

دانشگاه : فردوسی مشهد

تاريخ دفاع : 1380

عنوان رساله حاضر تحت عنوان عدالت و حکومت اجتماهی از دیدگاه حضرت علی(علیه السلام) است. از دیدگاه حضرت علی(علیه السلام) مهمترین بعد عدالت، تبلور آن در نظام های سیاسی و اجتماعی است و عدالت در زمینه های دیگری مثل عدالت فردی، فرع بر آن محسوب می شود.

به عبارت دیگر مهمترین فلسفه عدالت، پیاده کردن آن در حوزه های مختلف اجتماعی و نظامهای سیاسی معرفی شده است. و مهمترین کار دیگر نظام های سیاسی که اجرای عدالت در اجزا و عدالت در اجزا و عناصر مختلف اجتماع است، هدف مؤلف دراین رساله را تشکیل می دهد.

مؤلف همچنین دراین رساله بر آن است که به اهمیت و جایگاه عدالت از دیدگاه امام علی(علیه السلام) و اندیشه های ایشان در مورد عدالت بپردازد.

رساله از 5 فصل تشکیل شده است که شامل کلیات، معنای عدالت، عدالت در حوزه جامعه شناختی، جایگاه و جامعیت نهج البلاغه، ضرورت جمع آوری مدارک نهج البلاغه و عدالت و جور، اصل و منشاء عدالت از منظر امام علی(علیه السلام) و... .

برخی منابع مورد استفاده مولف در این رساله عبارتند از: 

علی آئینه حق(سید ابراهیم الحسینی السعیدی) - اصول و متون مدیریت در اسلام(دکتر مشرف) - مسائل جامعه شناسی از دیدگاه امام علی(علیه السلام)(هیأت تحریریه نهج البلاغه، مدرسه مکاتباتی نهج البلاغه) - سیری در نهج البلاغه و عدل الهی از شهید (مرتضی مطهری)
توجه: جهت دریافت اصل پایان نامه به دانشگاه مربوطه مراجعه کنید.

منبع :پایگاه امام علی علیه السلام ؛بخش پایان نامه ها