آبروى تو چون يخى جامد است كه در خواست آن را قطره قطره آب مى كند، پس بنگر كه آن را نزد چه كسى فرو مى ريزي؟.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

خانه  >   ترجمه (سید علی نقی فیض السلام)  >  رغبت به دنیا ( حکمت شماره 48 )

خطبـه ها
نامـــه ها
حکمت ها
غرائب الکلم

متن عربی

48.وَ قَالَ (عليه السلام) :عَيْبُكَ مَسْتُورٌ مَا أَسْعَدَكَ جَدُّكَ .


متن فارسی

امام عليه السّلام (در باره كسيكه دنيا باو رو آورد) فرموده است :
1-عيب تو (از ديده ها) پنهان است مادامى كه نصيب و بهره ات ترا نيك بخت دارد (دنيا با تو همراه باشد. و از اينرو زشتيهاى پادشاهان و بزرگان اگر چه بسيار باشد گفته نمى شود تا نابود شوند يا دنيا از آنها رو برگرداند).

قبلی بعدی