دعوت كنندة بى عمل، چون تير انداز بدون كمان است.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

خانه  >   ترجمه (سید علی نقی فیض السلام)  >  رغبت به دنیا ( حکمت شماره 48 )

خطبـه ها
نامـــه ها
حکمت ها
غرائب الکلم

متن عربی

48.وَ قَالَ (عليه السلام) :عَيْبُكَ مَسْتُورٌ مَا أَسْعَدَكَ جَدُّكَ .


متن فارسی

امام عليه السّلام (در باره كسيكه دنيا باو رو آورد) فرموده است :
1-عيب تو (از ديده ها) پنهان است مادامى كه نصيب و بهره ات ترا نيك بخت دارد (دنيا با تو همراه باشد. و از اينرو زشتيهاى پادشاهان و بزرگان اگر چه بسيار باشد گفته نمى شود تا نابود شوند يا دنيا از آنها رو برگرداند).

قبلی بعدی