همانا خداى سبحان روزى فقراء را در اموال سرمايه داران قرار داده است، پس فقيرى گرسنه نمى ماند جز به كاميابى توانگران ، و خداوند از آنان دربارة گرسنگى گرسنگان خواهد پرسيد.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

خانه  >   ترجمه (سید علی نقی فیض السلام)  >  در نشانه عقل ( حکمت شماره 68 )

خطبـه ها
نامـــه ها
حکمت ها
غرائب الکلم

متن عربی

68.وَ قَالَ (عليه السلام) :إِذَا تَمَّ الْعَقْلُ نَقَصَ الْكَلَامُ .


متن فارسی

امام عليه السّلام (در نشانه عقل) فرموده است :
1-چون عقل و خرد به مرتبه كمال رسد گفتار كم گردد (زيرا كمال عقل مستلزم تسلّط بر ضبط و نگاه دارى قواى بدنيّه است، پس در هر چه و هر كجا بيجا سخن نمى گويد).

قبلی بعدی